fugue

photo Takumi

hair Hitomi

make Atsushi

 

date 2011/03/06